Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND ...

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2017. Luật gồm 9 chương và 78 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Luật Trách ...

Kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ

Để thực hiện hiệu quả Chị thị 13/CT-TTg ngày 09/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP, ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-ƯBND ngày 25/7/2016 về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà ...

Phát triển tổ chức công đoàn và phong trào công nhân trong tình hình mới

Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Chương trình số 33-CTr/TU ngày 15/12/2016 về phát triển tổ chức công đoàn và phong trào công nhân trong tình hình mới. Chương trình nhằm thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị ...

Kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương 2017

Năm 2017, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 9,15% (kế hoạch 8,3%); GRDP bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng (kế hoạch 115,4 triệu đồng); cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế nhập khẩu với tỉ trọng tương ứng là ...

Quốc phòng - an ninh Bình Dương 2017

An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường các biện pháp theo dõi, nắm chắc tình hình; xây dựng, triến khai thực hiện có hiệu quả các phương án, ...

Việt Nam và Nhật Bản: tăng cường hợp tác quốc tế về truyền thông khoa hoc

Đại diện Cơ quan Khoa học Công nghệ Nhật Bản (JST), Trung tâm Truyền thông Khoa học Nhật Bản (CSC), Đài Phát thanh và Truyền hình NHK (Nhật Bản), Trung tâm truyền thông khoa học Nhật Bản (SMC), Bảo tàng Quốc gia về khoa học và sáng tạo tiên tiến… ...

Sữa nhiễm khuẩn của Lactalis, Pháp

Ngày 10/12, Lactalis đưa ra thông báo thu hồi trên toàn thế giới với lượng sản phẩm lên gần 7.000 tấn sữa do lo ngại sản phẩm bị nhiễm vi khuẩn Salmonella. Ngày 21/12, tập đoàn này tiếp tục mở rộng diện thu hồi, nâng số sản phẩm bị thu ...

Những bài học từ quy định đội mũ bảo hiểm

Tháng 12/2007, quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy trên tất cả các tuyến đường chính thức có hiệu lực. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý mũ kém chất lượng hay tỷ lệ trẻ em đội mũ ...

TRA CỨU HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
VIDEO
LIÊN KẾT
LƯỢT TRUY CẬP
    X X X X X X X