image banner
Bình Dương ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 104

Ngày 22/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và Ngày truyền thống thi đua yêu nước.

Theo đó, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023, thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua với những nội dung hiệu quả, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo của tỉnh.

Cụ thể, công tác thi đua tập trung vào nội dung tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, cụ thể: Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào “Cả nước chung sức, xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; các phong trào thi đua do tỉnh phát động như: Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025”, phong trào Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh.

anh tin bai

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị  thực hiện sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua do tỉnh Bình Dương phát động

Đồng thời, tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, khởi công các dự án công trình giao thông trọng điểm mang tính kết nối vùng và liên vùng; tập trung công tác giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là thực hiện các giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh. Tập trung thực hiện quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh, chuyển đổi số, xã hội số, kinh tế số theo Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 19/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Hoàn thành dự án Camera giám sát an ninh, điều hành giao thông, an ninh trật tự.

Tổ chức triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tập trung rà soát, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản nhằm hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng của tỉnh, của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, điều kiện, tình hình thực tiễn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025” theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong từng năm và giai đoạn 2021-2025 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát hiện các điển hình tiên tiến để tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, nhân rộng, đảm bảo bám sát cơ sở, phát hiện và tôn vinh kịp thời.

Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng. Quan tâm củng cố đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo ổn định, có tính kế thừa và được bồi dưỡng, trau dồi kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng và đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng đối tượng, đúng thành tích, được dư luận xã hội đồng tình, tạo sức lan tỏa trong phong trào thi đua, trong đó chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng cho cơ sở, các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp có nhiều sáng kiến trong lao động, sản xuất, công tác.

Đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; trưởng các cụm, khối thi đua trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng và trong quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua để cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và biểu dương, khen thưởng kịp thời để động viên các nhân tố mới, những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Tải văn bản tại đây.

XH.Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 472
  • Trong tuần: 4,960
  • Tất cả: 93,067