image banner
Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 1139

Ngày 19/5/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương vừa phê duyệt Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông (Sở) tỉnh Bình Dương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Dương. Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sở có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình; thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử, chuyển đổi số tại địa phương.

anh tin bai

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028

Về cơ cấu tổ chức, Sở có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật và quyết định của UBND tỉnh. Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật. Các tổ chức hành chính giúp việc cho Sở gồm có Văn phòng; Thanh tra; Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Phòng Chuyển đổi số - Bưu chính - Viễn thông và các đơn vị sự nghiệp công lập như Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Thông tin điện tử; Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC).

Về mối quan hệ công tác, đối với các sở, ban, ngành, Sở có quan hệ hợp tác bình đẳng với các sở, ban, ngành tỉnh. Được chủ trì mời các sở, ban, ngành, đoàn thể họp để giải quyết những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đối với UBND cấp huyện, Sở phối hợp với UBND cấp huyện trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông ở địa phương. Có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về công tác chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện và các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2023 và thay thế cho Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương.

Tải văn bản tại đây.15-2023-qd.signed.pdf

Xuân Hiến.

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
  • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
1 

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0