image banner
Trung tâm Thông tin Điện tử

1. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng: Trung tâm TTĐT có chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện việc tổ chức, quản lý, vận hành Cổng TTĐT, các hệ thống công nghệ thông tin dùng chung và hệ thống mạng chuyên dùng của tỉnh nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

anh tin bai

Nhiệm vụ: Giúp Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ công tác sau đây:

- Tổ chức việc thu thập, xử lý và đưa tin lên Cổng TTĐT tỉnh Bình Dương theo đúng Quy chế hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh Bình Dương trên Internet.

- Phối hợp các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, giải thích, trả lời công luận trên Cổng TTĐT tỉnh đối với các vấn đề liên quan đến các hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thiết kế, cấu trúc công nghệ, kỹ thuật, mỹ thuật và dung lượng kho tài nguyên thông tin dữ liệu trên Cổng TTĐT tỉnh; phát triển đa dạng nội dung, hình thức hoạt động và các ứng dụng, sản phẩm truyền thông đa phương tiện để nâng cao năng lực thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tình hình kinh tế-xã hội, thời sự trong tỉnh; phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin của tỉnh, đưa các thông tin liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh lên Cổng TTĐT tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức, thực hiện giao lưu, đối thoại trực tuyến và các hình thức giao tiếp khác bằng việc ứng dụng hạ tầng công nghệ thông tin-viễn thông giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương với các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan và nhân dân.

- Tổ chức hoặc tham gia tổ chức hội thảo, hội nghị, họp báo, triển lãm về các lĩnh vực thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

- Quản lý, điều hành và khai thác mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) theo quy định của tỉnh.

- Quản lý, điều hành hệ thống E-mail của tỉnh. Thực hiện cấp và quản lý địa chỉ E-mail của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của tỉnh.

- Thực hiện các công việc tiếp nhận đăng ký, cấp phát, thu hồi chúng thư số chuyên dùng.

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan về đảm bảo an toàn và an ninh thông tin hệ thống đối với Cổng TTĐT tỉnh và mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh.

- Tổ chức và điều phối hoạt động ứng cứu khẩn cấp máy tính đối với các hệ thống kết nối vào mạng TSLCD của tỉnh.

- Quản trị và vận hành các hệ thống: Wifi Trung tâm Hành chính tỉnh, Hệ thống định danh toàn tỉnh,

- Tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, người lao động và cộng tác viên theo quy định của pháp luật.

- Quản lý, sử dụng tải sản được giao; kinh phí được cấp và các nguồn tải chinh khác theo quy định của pháp luật

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở giao.

2. Cơ cấu tổ chức:

Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức: Trung tâm có 03 phòng.

- Phòng Hành chính -Tổng hợp;

- Phòng Biên tập Website;

- Phòng Kỹ thuật.

Các phòng trực thuộc Trung tâm có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng. Các chức vụ trên do Giám đốc Trung tâm TTĐT bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm theo ủy quyền của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

- Giám đốc Trung tâm TTĐT thực hiện bổ nhiệm và miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các quy trình thủ tục, hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Giám đốc Trung tâm TTĐT quy định cụ thể quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Trung tâm.

- Biên chế của Trung tâm TTĐT: Biên chế này thuộc biên chế sự nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nhu cầu công việc thực tế, Trung tâm TTĐT xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm đề xuất Giám đốc Sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Giám đốc Trung tâm TTĐT được quyết định ký hợp đồng thuê, khoán công việc đối với những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên; ký hợp đồng và các hình thức hợp tác với các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh để đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đơn vị.

Hiện nay, Trung tâm TTĐT có 02 Phó Giám đốc; 01 Phó Giám đốc phụ trách Trung tam do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ra Quyết định phân công nhiệm vụ viên chức theo đúng quy định pháp luật.

Số lượng viên chức làm việc tại Trung tâm TTĐT hiện đến ngày 03/4/2023, có: 14 viên chức.

- Trung tâm TTĐT có Ban Giám đốc và 03 phòng chuyên môn:

+ Ban Giám đốc, số lượng: 02 người

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp, số lượng: 02 người

+ Phòng Biên tập Website, số lượng: 05 người

+ Phòng Kỹ thuật, số lượng: 05 người

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0