image banner
Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 427

Ngày 07/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành văn bản số 5739/UBND-NC về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh, các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác thi đua, khen thưởng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và tích cực hưởng ứng, triển khai, thực hiện các phong trào thi đua do tỉnh phát động; quan tâm bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15/6/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, Công văn số 5007/BNV-TĐKT ngày 05/9/2023 của Bộ Nội vụ về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về hồ sơ khen thưởng trình phải đảm bảo đúng quy định, đúng quy trình, thủ tục, tính chính xác về thành tích khi trình cấp trên khen thưởng. Việc trình khen thưởng phải đảm bảo thời gian theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; kịp thời tổ chức trao thưởng khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho các tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý. tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, quan tâm đến cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng. Đối với các địa phương, ngành có số lượng cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động lớn như: Y tế, Giáo dục… cần lựa chọn, bố trí người có đủ phẩm chất, năng lực, nắm vững nghiệp vụ thi đua, khen thưởng, có khả năng tham mưu, nghiên cứu, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức tập huấn nghiệp vụ để nâng cao năng lực, kiến thức, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về công tác thi đua, khen thưởng.

Các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát các trường hợp đã được khen thưởng từ ngày 01/6/2014 (ngày có hiệu lực của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013) nhưng có vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự trong thời gian tính thành tích khen thưởng thì làm thủ tục hủy bỏ quyết định khen thưởng thu hồi hiện vật khen thưởng, trình cấp có thẩm quyền hủy, thu hồi theo quy định tại Điều 78 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Tải văn bản tại đây5739-nc.signed.pdf

XH.

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0