image banner
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 1519
Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công công chức Sở Thông tin và Truyền thông làm nhiệm vụ tiếp công dân tại Sở Thông tin và Truyền thông, gồm các ông bà sau:

1. Ông Bùi Hữu Hiệp, Chức vụ: Chánh Thanh tra Sở

2. Ông Lê Thành Minh, Chức vụ: Thanh tra viên

3. Ông Phạm Ngọc Tần, Chức vụ: Thanh tra viên.

Điều 2. Địa điểm tiếp Công dân: Phòng tiếp Công dân Sở Thông tin và Truyền thông. Trách nhiệm của công chức tiếp công dân được quy định tại Luật Tiếp công dân và các văn bản có liên quan.

Chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(Quyết định số 11/QĐ-STTTT ngày 14/11/2022 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông)

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
  • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
1 

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0