image banner
Thông báo đăng ký mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin năm 2024
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 417

Ngày 04 tháng 01 năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương vừa ban hành văn bản số 12/STTTT-VP về việc đăng ký mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin năm 2024.

Về đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung

Đối với nhu cầu mua sắm thường xuyên các thiết bị công nghệ thông tin thuộc danh mục mua sắm tập trung, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức, dự toán được cấp, thông số cấu hình thiết bị và nhu cầu thực tế tại đơn vị mình để lựa chọn và đăng ký số lượng cụ thể, chính xác loại thiết bị trong danh mục thiết bị thực hiện mua sắm tập trung trong năm 2024 đính kèm tại Phụ lục 01. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã đăng ký và cung cấp quyết định mua sắm tài sản của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều 3 Mục 1 Chương II Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công hoặc các căn cứ pháp lý khác có liên quan (nếu có).

Hồ sơ đăng ký bao gồm Quyết định cấp dự toán mua sắm trong năm 2024; Quyết định mua sắm tài sản; Công văn đăng ký kèm theo danh mục tài sản mua sắm.

anh tin bai

Các cơ quan đầu mối gửi đăng ký mua sắm tập trung trước ngày 31/01/2024

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu mua sắm các loại thiết bị có thông số kỹ thuật khác và đơn giá cao hơn so với danh mục các thiết bị do Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất mua sắm tập trung thì đề nghị thực hiện theo các thủ tục quy định về mua sắm thiết bị chuyên dùng.

Riêng đối với trường hợp hạng mục mua sắm thiết bị công nghệ thông tin thuộc danh mục mua sắm tập trung cần phải mua sắm cho đồng bộ với các thiết bị khác của dự án thì đề nghị Chủ đầu tư dự án có văn bản gửi về Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định để trình Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh xem xét phê duyệt không áp dụng hình thức mua sắm tập trung.

Hình thức đăng ký

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tổng hợp, đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin  của đơn vị mình và đơn vị trực thuộc phải đầy đủ, chính xác và theo đúng các nội dung trong biểu mẫu gửi kèm, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông thông qua phần mềm quản lý văn bản hoặc gửi đến email muasamtaptrungcntt@binhduong.gov.vn.

Văn bản giấy gửi về địa chỉ: tầng 14, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương nhưng cần đảm bảo Sở Thông tin và Truyền thông nhận được trước thời điểm hết hạn đăng ký.

Đầu mối tổng hợp

Đối với đơn vị tổng hợp cấp tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu đăng ký từ các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan Đảng, đoàn thể, Công an, Tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố.

UBND cấp huyện, các cơ quan đơn vị có trách nhiệm tổng hợp đăng ký từ các đơn vị trực thuộc và gửi hồ sơ tổng hợp về Sở Thông tin và Truyền thông để tiến hành đăng ký thực hiện. Cụ thể, sở, ban, ngành cấp tỉnh là đầu mối tổng hợp số liệu đăng ký của các đơn vị trực thuộc. Các cơ quan Đảng, đoàn thể, Công an, Tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh là đầu mối tổng hợp số liệu đăng ký của các đơn vị trực thuộc.

UBND huyện, thị xã, thành phố là đầu mối tổng hợp của các đơn vị trực thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố; Huyện ủy và các cơ quan, tổ chức Đảng trực thuộc; UBND xã, phường, thị trấn trực thuộc; các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố; Công an huyện, thị xã, thành phố.

Thời hạn đăng ký

Căn cứ Khoản 1 Điều 74 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, căn cứ vào văn bản phân bổ dự toán đầu năm, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đăng ký mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin có trách nhiệm lập văn bản đăng ký mua sắm tập trung gửi cơ quan đầu mối mua sắm tập trung. Cơ quan đầu mối mua sắm tập trung gửi bảng tổng hợp mua sắm tập trung cho Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 31/01/2024.

Căn cứ Khoản 4 Điều 74 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, sau thời điểm nêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở thực hiện. Các hồ sơ gửi sau thời điểm đăng ký sẽ không được mua sắm. Trường hợp phát sinh nhu cầu mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung ngoài dự toán được giao đầu năm và được phê duyệt bổ sung dự toán mua sắm thì đề nghị đăng ký về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đầu mối liên hệ đăng ký, hỗ trợ, ông Võ Tấn Thành - Chánh văn phòng Sở, Điện thoại: 0274.3852111, di động: 0979301777, Email: thanhvt@binhduong.gov.vn. Bà Ngô Thị Hà - Chuyên viên Văn phòng sở, điện thoại: 0919447730, Email: hant.bql@binhduong.gov.vn.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc tổng hợp, đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung theo đúng các nội dung như trên.

Tải văn bản mua sắm tập trung 2024.pdf.

Xuân Hiến – Văn phòng Sở.

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
  • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
1 

Danh sách tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0